Źródła Prawa

fontes iuris cognoscendi

Ustawy i rozporządzenia

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

z dnia 7 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego