Spółka OPGK posiada wyspecjalizowaną kadrę inżynierów geodetów, wyposażoną w precyzyjne urządzenia pomiarowe. Od lat świadczy obsługę geodezyjną dla dużych inwestycji i obiektów inżynieryjnych, takich jak modernizacja linii kolejowych, budowa obiektów gospodarki wodnej oraz inwestycji drogowych zarówno dla prywatnego zorganizowanego na zasadach transakcji rynkowych oraz sektora publicznego zorganizowanego w ramach instytucji państwowych, gdzie usługi dostarczane są poprzez system administracji publicznej.

Świadczy pełny zakres klasycznych prac geodezyjnych, takich jak:

 • Wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych.
 • Analiza materiałów uzyskanych z PZGiK pod kątem dokładności, kompletności.
 • Przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do PZGiK.
 • Niwelacja precyzyjna.
 • Pomiary w technice statycznej o najwyższej dokładności.
 • Pomiary w technice szybkiej statycznej.
 • Pomiary w technice kinematycznej RTK
 • Tyczenie.
 • Wywiad terenowy. Identyfikacja w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych, porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym. Pozyskanie informacji o terenie, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac.
 • Wykonanie pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania GNSS, przy zastosowaniu technik pomiarowych zapewniających wyznaczenie szczegółów terenowych z odpowiednią dokładnością.
 • Zakładanie pomiarowej osnowy sytuacyjnej, pomiarowej wysokościowej i realizacyjnej.
 • Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie. Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych.  Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych i ich podłoża.
 • Opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras cieków lub zbiorników.
 • Obliczenie przemieszczeń mas ziemnych.
 • Ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi.
 • Inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów budowlanych, sporządzenie operatu geodezyjnego, w tym mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego. 
 • Geodezyjne pomiary wykonawcze dotyczące pionowości elementów konstrukcyjnych, oraz stanu wyjściowego obiektów, wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń obiektu i podłoża, oraz odkształceń obiektu.