Sektor Publiczny

Sektor zamówień publicznych, działający w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004r., określającej między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych oraz zgodnie z prawem wspólnotowym. Spółka od lat jest uczestnikiem wielu przetargów organizowanych przez jednostki administracji publicznej, które z powodzeniem realizuje. Świadczy o tym fakt posiadanych referencji z historyczne i aktualnie realizowanych zamówień.

Infrastruktura Drogowa

Przedsiębiorstwo realizuje prace geodezyjne związane z projektowaniem i utrzymaniem infrastruktury drogowej. Zajmuje się wyznaczaniem pasów drogowych, pomiarami obiektów technicznych infrastruktury drogowej.

Osnowy Geodezyjne

Osnowy Geodezyjna realizowane w oparciu o ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Stanowią podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Osnowa jest usystematyzowanym zbiorem jednoznacznie identyfikowalnych punków, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi, oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia.

Wykonujemy modernizację map EGiB, przygotowujemy pliki pozwalające na import bazy danych dla ośrodków administracji publicznej. Dzięki temu informacje na temat osnowy są udostępniane osobom zainteresowanym poprzez podmiot zlecający projekt osnowy.