Granice nieruchomości i działek

podziały, scalenia, wznowienia

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław sp. z o.o. świadczy usługi geodezyjne dotyczące działek i nieruchomości na terenie Wrocławia i okolic. Nasi specjaliści pomogą w załatwieniu formalności, dokonają odpowiednich pomiarów. Praktycznie każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia, w związku z tym podlega osobnej wycenie.

W celu zamówienia usług prosimy o kontakt na adres e-mail, lub jeden numerów telefonu:

 geodeta@opgk.wroclaw.pl   609 048 985 

Podział Nieruchomości, Wydzielanie Działek

Jeżeli chcesz podzielić nieruchomość na dwie lub więcej części, należy zacząć od sporządzenia projektu wstępnego na kopii mapy zasadniczej. Podział może dotyczyć zarówno budynku jak również działki. Wstępny projekt musi być pozytywnie zaopiniowany przez właściwy organ administracji publicznej, czyli przez wójta, prezydenta, burmistrza.
Po zaakceptowaniu projektu wstępnego przygotujemy wniosek o podział geodezyjny działki lub budynku.

podział-działki.png

Wznowienie Znaków Granicznych

Zleć wznowienie granic jeżeli granice uległy zatarciu, znaki geodezyjne uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub przesunięciu. Wynikiem prac geodezyjnych jest protokół zawierający oznaczenia obrębu ewidencyjnego, numerów działek oraz dane geodety uprawnionego sporządzającego protokół.

Wyznaczenie granic działki wykonuje się za pomocą odpowiednich znaków geodezyjnych, które rozmieszczane są w taki sposób, aby zapewnić widoczność pomiędzy nimi, oraz w odległości nie przekraczającej 200 metrów. Ponadto znaki umieszcza się w każdym punkcie załamania działki. Znakiem granicznym jest najczęściej betonowy słup z krzyżem na górnej ścianie.

Do zlecenia wznowienia granic konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających stan prawny oraz własność nieruchomości. Geodeta uprawniony, po otrzymaniu zgłoszenia pobierze z ośrodka dokumentacji geodezyjnej dokumenty, na podstawie których przeprowadzi wznowienie znaków granicznych.

Więcej...

wznowienie-znaków-granicznych.png

Wznowienie Granic Nieruchomości

Jeżeli w wyniku niewłaściwego użytkowania gruntu dochodzi do sporu o prawidłowy przebieg granic działki pomiędzy sąsiadującymi ze sobą użytkownikami gruntów, należy zlecić wznowienie granic nieruchomości. Aby przystąpić do wznowienia, należy dostarczyć mapę nieruchomości oraz akt notarialny potwierdzający własność. Geodeta uprawniony, na podstawie materiałów archiwalnych, pomiarów, materiałów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyznaczy w terenie rzeczywisty przebieg granic.

Rezultat pracy geodety uprawnionego jest prawnie wiążący i pozwala na zakończenie sporu bez udziału sądu, o ile strony sporu zaakceptują przebieg granic. W przypadku wystąpienia na drogę sądową – opracowanie wznowienia granic nieruchomości może również być użyte jako dowód w czasie procesu.

Podczas wznawiania granic nieruchomości, osadzanie znaków geodezyjnych jest opcją dodatkowo płatną.

wznowienie-granic.png