Logotyp

W drogę z kompasem

Na znak towarowy Spółki udzielone jest prawo ochronne, które jest wyłącznym i bezwzględnym prawem podmiotowym. Skutkiem uzyskania prawa ochronnego na  jest możność wyłącznego używania znaku towarowego przez PGK OPGK Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski.

Prawa uprawnionego z wyłącznego używania znaku zostały wymienione w sposób przykładowy w art. 154 p.w.p. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410   i tak używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu  i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy. 

Zgodnie z orzeczeniem SN każda z postaci używania znaku towarowego dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się  z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów [Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/04.].

Sztandar OPGK

oraz medale okolicznościowe

Projekt i Uchwała

Ze względu na zbliżającą się 40-tą rocznicę działania firmy OPGK Wrocław - został ustanowiony Sztandar. Wnioskiem Dyrektora, poprzez radę pracowniczą, został ufundowany przez załogę przedsiębiorstwa aby uczcić ten podniosły moment w historii Dolnośląskiej geodezji. Postępowanie ze Sztandarem oraz okoliczności, w których można go używać oraz w jaki sposób należy prezentować Sztandar podczas rozmaitych uroczystości określone jest w Regulaminie Sztandaru. Wszelkie wydarzenia z wykorzystaniem sztandaru są wpisywane do Księgi Sztandaru.

Regulamin Sztandaru