GEODEZYJNA Obsługa Inwestycji

Od początku do końca

Geodeta zaczyna pracę na budowie jako pierwszy, a kończy wykonywanie swoich zadań jako ostatni z wykonawców branżowych. Praca geodety rozpoczyna się przed faktycznym rozpoczęciem realizacji inwestycji (planowanie i projektowanie). Obecność geodety na placu budowy jest niezbędna i uwarunkowana przez przepisy prawa (bezpośrednie wykonawstwo). Zadaniem geodety jest również wykonywanie pomiarów odkształceń nie tylko po zakończeniu inwestycji, ale również podczas użytkowania obiektu. Ostatnim etapem w jakim uczestniczy geodeta, niejednokrotnie z innego pokolenia jest proces rozbiórki wymagający aktualizacji map.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:

Geodezyjna Obsługa Inwestycji

Kompleksowa obsługa geodezyjna w procesie inwestycji i eksploatacji dużych obiektów inżynieryjnych.

Gospodarka Wodna

 • Jazy
 • Zapory
 • Suche zbiorniki

Infrastruktura drogowa

 • Mosty i wiadukty
 • Drogi

Energetyka i przemysł

 • Elektrownie konwencjonalne i wiatrowe
 • Kopalnie
 • Fabryki

Geodezyjna Obsługa Infrastruktury Kolejowej

Utrzymanie linii kolejowych w spełniającym założone wymagania stanie technicznym jest jednym z nadrzędnych zadań stawianych przed zarządcą terenu kolejowego. Dbałość o odpowiedni stan infrastruktury kolejowej wymaga prowadzenia prac pomiarowych, naprawczych i modernizacyjnych. 

Obsługa geodezyjna na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, niezależnie od procesu prowadzenia inwestycji oraz przygotowanie i realizacja zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

 • Profile podłużne linii kolejowej
 • Protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji osi torów
 • Mapy odbioru częściowego wykonywane dla robót zanikających w trakcie budowy
 • Powykonawcze mapy inwentaryzacyjne
 • Informacja dotycząca stanu osnowy (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych punktów)
 • Szkice tyczenia
 • Szkice pomiarowe

Rozgraniczanie Nieruchomości

 • Ustalanie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych. 
 • Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi na gruncie.
 • Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
 • Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego.
 • Wznowienie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych.

Mapy

Mapy do celów prawnych

 • Mapy z projektem podziału nieruchomości
 • Mapy z projektem scalania nieruchomości
 • Mapy z projektem podziału terenów leśnych i rolnych

Mapy do celów projektowych

 • Mapy jednostkowe
 • Mapy inwentaryzacyjne