Wznowienie Znaków Granicznych

Nagłówek drugi

Wznowienie granic może być konieczne jeżeli granice uległy zatarciu, znaki geodezyjne uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub przesunięciu. Wynikiem prac geodezyjnych jest protokół zawierający oznaczenia obrębu ewidencyjnego, numerów działek oraz dane geodety uprawnionego sporządzającego protokół.

Wyznaczenie granic działki wykonuje się za pomocą odpowiednich znaków geodezyjnych, które rozmieszczane są w taki sposób, aby zapewnić widoczność pomiędzy nimi, oraz w odległości nie przekraczającej 200 metrów. Ponadto znaki umieszcza się w każdym punkcie załamania działki. Znakiem granicznym jest najczęściej betonowy słup z krzyżem na górnej ścianie.

Do zlecenia wznowienia granic konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających stan prawny oraz własność nieruchomości. Geodeta uprawniony, po otrzymaniu zgłoszenia pobierze z ośrodka dokumentacji geodezyjnej dokumenty, na podstawie których przeprowadzi wznowienie znaków granicznych.

Wznowienie granic wymaga obwieszczenia stronom zainteresowanym w terminie przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej oraz potwierdzenia odbioru zawiadomienia podpisem odręcznym. Po zakończeniu prac następuje okazanie granic osobom zainteresowanym.

Protokół wznowienia znaków granicznych powinien zawierać następujące informacje:

·         Data przeprowadzenia wznowienia punktów granicznych

·         Dane geodety przeprowadzającego wznowienie

·         Dane zleceniodawcy

·         Dokumenty służące wyznaczeniu przebiegu linii granicznych

·         Listę osób uczestniczących w okazaniu granic