Menu

Blog OPGK

W związku  licznymi przypadkami nadużywania przez Wykonawców prac geodezyjnych „instytucji” zgłoszenia uzupełniającego, idąc w ślad za stanowiskiem Głównego Geodety Kraju nr IZ-PZGiK.7200.13.2015 z dn. 31.08.2015r. oraz prawomocnym wyrokiem WSA w Lublinie II SA/Lu 651/16 z dn. 27.10.2016r. z dniem 20 grudnia 2019r. w systemie Geo-Info i.KERG zostaje zablokowana możliwość modyfikacji zasięgu pracy geodezyjnej oraz dodawania nowych celów pracy przy zgłoszeniach uzupełniających.

W świetle obowiązujących przepisów zgłoszenie uzupełniające może być stosowane jedynie w przypadku zaistnienia potrzeby udostępniania dodatkowych materiałów zasobu do wykonania już zgłoszonej pracy, objętej zgłoszeniem pierwotnym. Zgłoszenie uzupełniające należy zatem traktować jako uzupełnienie już czegoś rozpoczętego.

Rolą Wykonawców prac geodezyjnych na etapie składania zgłoszenia pierwotnego powinno być zatem jednoznaczne określenie zakresu i rodzaju zgłaszanych prac, poprzedzone dokładną analizą geodezyjnych zamierzeń inwestycyjnych i oczekiwań zleceniodawcy od Wykonawcy. W wyniku tego w zgłoszeniu pierwotnym określony zostaje zarówno rodzaj czy cel przyszłej pracy geodezyjnej jak i ostateczny zakres planowanych prac. Zgłoszenie innego zakresu, celu czy rodzaju pracy geodezyjnej rozumiane jest jako nowe zgłoszenie (nowa sprawa), a nie jako zgłoszenie uzupełniające. Mamy wówczas do czynienia z rozszerzeniem zakresu opracowania, co faktycznie oznacza zgłoszenie nowych prac geodezyjnych w rozumieniu art. 12 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.