Blog OPGK

Interpelacja nr 6176


Odpowiedź na interpelację nr 6176

w sprawie weryfikacji dokumentacji technicznej

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski

Warszawa, 18-10-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 6176 Pana Posła Józefa Lassoty z dnia 21 września br., dotyczącą pytania o konieczność doprecyzowania przepisów art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) (w dalszej części pisma zwanej „ustawą”), w zakresie nałożenia obowiązku posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez osobę przeprowadzającą weryfikację zbiorów danych lub innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uprzejmie informuję, co następuję.

Zgodnie z przytoczonym przez Pana Posła przepisem art. 12b ustawy, weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych dokonuje właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W zależności od celu lub zakładanego wyniku tych prac organem tym jest starosta, marszałek województwa albo Główny Geodeta Kraju.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897, z późn. zm.) ustawodawca wprowadził wyraźne rozróżnienie instytucji weryfikacji od instytucji kontroli, uchylając jednocześnie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), z przepisów którego wynikał obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez osoby dokonujące kontroli dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obecnie ustawa w art. 7d ust. 1 przyznaje kompetencje kontrolne wojewódzkim inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, a w szczególności kontroli zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z jej przepisami. Kompetencji takich nie posiadają natomiast starostowie i marszałkowie województw, jako organy administracji geodezyjnej i kartograficznej. Do podstawowych zadań z zakresu geodezji i kartografii należących do starostów jest prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegające w zasadzie na tworzeniu, prowadzeniu i udostępnianiu baz danych wchodzących w skład tego zasobu. Analogiczne obowiązki przypisane zostały marszałkom województw – w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Głównemu Geodecie Kraju – w zakresie centralnej części zasobu.

W związku z tym, iż przedmiotowe zagadnienie, podniesione przez Pana Posła w interpelacji, było przedmiotem postulatów organizacji społeczno-zawodowych działających w obszarze geodezji i kartografii, jakie wpłynęły do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, jest ono obecnie przedmiotem analizy w ramach prac przygotowawczych do planowanych zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym. W ramach wspomnianej analizy niezbędne jest rozważenie ewentualnych bezpośrednich, jak i pośrednich skutków wprowadzenia wymogu posiadania przez osoby wykonujące weryfikację odpowiednich uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Jakość i kompletność zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności w jego powiatowej części, jak również sprawność obsługi wykonawców prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wpływa bowiem na sprawność procesu inwestycyjnego.

Należy zauważyć, iż wprowadzanie obowiązku posiadania uprawnień zawodowych przez osoby weryfikujące wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub stworzenie nowych uprawnień w tym zakresie mogłoby spowodować dodatkowe obciążenia finansowe po stronie administracji publicznej. Oznaczałoby bowiem wymóg zatrudnienia osób posiadających stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii we wszystkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w których obecnie osoby dokonujące weryfikacji nie posiadają tych uprawnień.

Podkreślenia wymaga ponadto, iż osoby zasilające państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny przekazywanymi zbiorami danych lub innymi materiałami stanowiącymi wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych posiadają niezbędną wiedzę, jak również praktykę potwierdzoną uzyskanymi uprawnieniami zawodowymi.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Żuchowski

Podsekretarz Stanu